U bent hier: Business Club Groene Hart » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Businessclub Groene Hart

1. Abonnement

1.1 Het lidmaatschap van de Businessclub Groene Hart  hierna te benoemen als ‘de Businessclub’, is gekoppeld aan een bedrijf of individu en is niet overdraagbaar.
1.2 Voor het lidmaatschap komen ondernemers, en ondernemende mensen in aanmerking.
1.3 Dit lidmaatschap is overeengekomen met aangesloten bedrijf die aan de lidmaatschap voorwaarden voldoen. Wij streven naar een kwalitatief hoogwaardig goed netwerk. Onze leden voldoen aan onderstaande lidmaatschapsvoorwaarden.

  • MKB, middelgroot of groot bedrijf
  • Minimaal 3 werknemers in loondienst
  • U bent directeur of eigenaar of heeft beslissingsbevoegdheid binnen uw organisatie
  • U stelt uw netwerk open en bent bereid om binnen de club andere leden te helpen met uw diensten en hun vraagstukken

2. Evenementen

2.1  De evenementen zijn alleen toegankelijk voor leden. Per lid kan maximaal 1 persoon worden aangemeld voor een evenement tegen betaling. middels aanmelding op de website of op uitnodiging.  Meerdere personen of introducés kunnen alleen aangemeld worden na goedkeuring van Business Club Groene Hart. Leden hebben te allen tijde voorrang op deelname aan een evenement op introducés. Het is mogelijk dat voor extra aanmeldingen of voor introducés extra kosten in rekening worden gebracht.
2.2 Indien er sprake is van een beperkte inschrijving voor een evenement, dan behoudt de Businessclub zich het recht voor om zonder vergoeding het evenement te annuleren.
2.3 De Businessclub behoudt zich het recht voor om toegang aan een persoon, of personen, aan een evenement te ontzeggen. Dit ter beoordeling van het bestuur van de Businessclub.
2.4 In geval van no-show heeft de Businessclub het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen.
2.5  De Businessclub behoudt zicht het recht voor om van bovenstaande voorwaarden af te wijken. In geval van afwijkende voorwaarden zullen deze voorwaarden bij het desbetreffende evenement separaat benoemd worden.

3. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

3.1 De Businessclub is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.
3.2 De Businessclub is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via de Businessclub zijn aangeboden door derden.
3.3 De Businessclub is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een Businessclub evenement.

4. Contributie / Betalingen

Wederpartij zal voor het lidmaatschap of partnerschap van Business Club Groene Hart Jaarlijks Contributie betalen. De Contributie zal pet 1 Januari verhoogd worden met inflatie van 3 procent op jaarbasis .

Indien de wederpartij niet, of niet tijdig, of gedeelte aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan ,is de wederpartij steeds onmiddellijk in verzuim en gebreken. Alle verschuldigde bedragen zijn dan per direct opeisbaar. Ook is de wederpartij de wettelijk handelsrente verschuldigd met een minimum van vier honderd vijftig euro. Bij betaling achterstand is Business club Groene Hart gerechtigd verder deelname door wederpartij te ontzeggen aan alle activiteiten.

5. Opzegging en beëindiging

5.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is  minimaal 3 maanden van tevoren opzegbaar. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden Daarnaast wordt het lidmaatschap stilzwijgend verleng voor termijn van 12 maanden. Het eerste abonnementsjaar gaat in per datum 1 januari, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Daarnaast kan het abonnement, zonder verdere ingebrekestelling, worden beëindigd door het bestuur van de Businessclub in de navolgende gevallen:

  • Lid komt, na reclamatie, de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van het lidmaatschap, niet na of gedraagt zich op een wijze die niet betamelijk is in het maatschappelijk verkeer;
  • Lid blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen;
  • Bij faillissement of surseance van betaling van het lid.
  • Wangedrag van een persoon binnen een organisatie

6. Toepasselijk recht

6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank