U bent hier: Business Club Groene Hart » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Business Club Groene Hart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn:

website: www.businessclubgroenehart.nl
postadres: Dorpsplein 7, 2821 AR  Stolwijk

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Business Club Groene Hart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze (gezamenlijke) diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en per telefoon
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Business Club Groene Hart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van uitnodigingen en/of andere eventuele uitingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een lidmaatschap aan te maken
 • Business Club Groene Hart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Business Club Groene Hart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Business Club Groene Hart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen geldt dat uw gegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap voortduurt. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, zullen uw persoonsgegevens binnen drie maanden nadat deze is beëindigd, worden verwijderd.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Business Club Groene Hart is bevoegd om u gegevens te verkopen  aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Business Club Groene Hart gebruikt alleen een ‘marketing-cookie’ m.b.t. het gebruik van de Google ReCAPTCHA. Deze tool controleert anoniem of u een persoon bent om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld berichten sturen via de formulieren. Bronnen op het internet geven aan dat het IP-adres hierbij wordt afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  Business Club Groene Hart  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@businessclubgroenehart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs en een afschrift van een KvK-uittreksel van het aangemelde lid/organisatie met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw  Business Club Groene Hart wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Business Club Groene Hart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@businessclubgroenehart.nl.